ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน 14 ขนาด 256 GB สีมิดไนท์ มูลค่ารางวัลละ 36,900 บาท
1. วีณา บัวสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 096845xxxx
2. ทศพร สมใจ
เบอร์โทรศัพท์ 095542xxxx
3. บริษัท มะยม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 081581xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง ลายเซ็น พร้อมตราประทับ+ สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 1,845 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 17,890 บาท
1. พิชชานันท์ โลนุช
เบอร์โทรศัพท์ 065419xxxx
2. ชนิษฐ์ชา วรสุวรรณ์แสวง
เบอร์โทรศัพท์ 081649xxxx
3. วิวัฒน์ องอาจพันธ์ุชัย
เบอร์โทรศัพท์ 081925xxxx
4. ศุภกรณ์ จิตติมาพร
เบอร์โทรศัพท์ 064553xxxx
5. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
เบอร์โทรศัพท์ 080053xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 894.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*ของรางวัลราคาสร้อยคอทองคำฯ ราคาอาจจะปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ณ วันที่ซื้อจริง
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 3 ชุดยางรถยนต์ ยี่ห้อ คอนติเนนทอล (4เส้น) รุ่น comfort contact CC6-CC7 ขนาด 195/65 R15 มูลค่ารางวัลละ 13,160 บาท
1. หจก.หลีคาร์เร้นท์
เบอร์โทรศัพท์ 085254xxxx
2. จิตศุภกาญณ์ พัฒนธรรม์เทวัญ
เบอร์โทรศัพท์ 082620xxxx
3. ธนวัฒน์ เอกปรีชากุล
เบอร์โทรศัพท์ 081649xxxx
4. ธนบรรณ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ 086306xxxx
5. บริษัท นัมเบอร์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 095394xxxx
6. พรรษา แจงบำรุง
เบอร์โทรศัพท์ 092320xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 658 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที 4 แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ Bosch รุ่น N55L 70B24L มูลค่ารางวัลละ 3,200 บาท
1. จันปภัสร์ คงอารีย์รักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 081945xxxx
2. ฉัตรชัย ทิศาดลดิลก
เบอร์โทรศัพท์ 081941xxxx
3. พงษ์ศักดิ์ ชนะภู
เบอร์โทรศัพท์ 063419xxxx
4. ชฎารัตน์ สวัสดี
เบอร์โทรศัพท์ 098919xxxx
5. สุรศักดิ์ มนัสซง
เบอร์โทรศัพท์ 084529xxxx
6. นกูล ทวีศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 082332xxxx
7. ภัทรวรรธน์ วรรณธนเศรษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ 063365xxxx
8. สุรสิทธิ์ ดิงสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 089924xxxx
9. มนไท หนูชูชัย
เบอร์โทรศัพท์ 081822xxxx
10. จักรภูมิ จินตนพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 089922xxxx
11. จิรัฐฏ์ เมธพันธ์โภคิน
เบอร์โทรศัพท์ 090989xxxx
12. ศราวุธ งานดี
เบอร์โทรศัพท์ 081619xxxx
13. จารุวัจน์ เล็กดำรงศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081918xxxx
14. เอกสิทธิ์ คะรวนรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ 086324xxxx
15. นำพร อุชชิน
เบอร์โทรศัพท์ 081267xxxx
16. สุวรรณ หาญไพบูลย์สุข
เบอร์โทรศัพท์ 081814xxxx
17. วศวรรธน์ วิทยากาญจน์
เบอร์โทรศัพท์ 086303xxxx
18. รตนพร คชหิรัญ
เบอร์โทรศัพท์ 094396xxxx
19. ชาลิสา ศักดิ์ชัยเจริญกุล
เบอร์โทรศัพท์ 086368xxxx
20. บริษัท สกาย ทาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081875xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 160 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 5 แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ Bosch รุ่น 75B24L มูลค่ารางวัลละ 3,030 บาท
1. บริษัท ส.นำศิริก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081637xxxx
2. กิติชัย ศรีเพริศ
เบอร์โทรศัพท์ 089124xxxx
3. ภูธนรัฐ กองเกียร์ติวานิช
เบอร์โทรศัพท์ 092541xxxx
4. สุมน ใจโต
เบอร์โทรศัพท์ 083301xxxx
5. ฐิติวรดา ภู่พัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 089419xxxx
6. ประสงค์ แสงสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 062402xxxx
7. กาญจนธัช พุ่มโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 093793xxxx
8. พรรณราย อยู่เย็น
เบอร์โทรศัพท์ 062430xxxx
9. ชัยสิทธิ์ โล่ธุวาชัย
เบอร์โทรศัพท์ 081736xxxx
10. อำไพ อติพรพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ 081875xxxx
11. เฉลิมชาติ ภูมิปุตรา
เบอร์โทรศัพท์ 099153xxxx
12. บริษัท วาเซดะ ลิสซิ่ง กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 094515xxxx
13. กฤษณ์ นิวัฒเจริญชัยกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081171xxxx
14. ธีระยุทธ ชื่นอังกูร
เบอร์โทรศัพท์ 093728xxxx
15. มงคล แสงรุจิ
เบอร์โทรศัพท์ 084320xxxx
16. อนันต์ มาคุ้ม
เบอร์โทรศัพท์ 081646xxxx
17. บายน กลิ่นหอม
เบอร์โทรศัพท์ 086706xxxx
18. ชัชนนท์ ชีนเวชกิจวานิชย์
เบอร์โทรศัพท์ 087340xxxx
19. ธรรมรัฐ​ สร้อย​สมบุญ​
เบอร์โทรศัพท์ 081920xxxx
20. วิชชา ดำรงสินศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081804xxxx
21. ต่อศักดิ์ ไทยเดชา
เบอร์โทรศัพท์ 081852xxxx
22. พัทธนันท์ นพรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 082926xxxx
23. ธีรภัทร์ วิไลรัตน์อุทิศ
เบอร์โทรศัพท์ 095440xxxx
24. บริษัท เซลโลกรีตไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 089212xxxx
25. รริน ภัทรพรไพศาล
เบอร์โทรศัพท์ 083118xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 151.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 6 แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ Bosch รุ่น 55B19L มูลค่ารางวัลละ 2,420 บาท
1. ดร.กฤตพร อรชัยพันธ์ลาภ
เบอร์โทรศัพท์ 061979xxxx
2. คณุตม์ ณ สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ 080425xxxx
3. พิษณุ สัญจร
เบอร์โทรศัพท์ 083010xxxx
4. วิษณุ วิจิตรกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081921xxxx
5. กรกฎ พลพานิช
เบอร์โทรศัพท์ 089922xxxx
6. บริษัท ลั้นลา กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 099662xxxx
7. บริษัท เอฟ แอล ดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 080241xxxx
8. ปรัสฎาภรณ์ เทียนนาม
เบอร์โทรศัพท์ 081383xxxx
9. สุรชัย เธียไพรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 089771xxxx
10. สวรรยา ทรัพย์ทวี
เบอร์โทรศัพท์ 065551xxxx
11. ศศิปภัสสร์ ฉัตรแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 099296xxxx
12. กำจร คุ้มบุ่งคล้า
เบอร์โทรศัพท์ 061703xxxx
13. ธรรมพงศ์ ชูติกุล
เบอร์โทรศัพท์ 094896xxxx
14. วรศิริ ชัยกิตติศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 087121xxxx
15. บริษัท สกายไลน์อินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 061920xxxx
16. อาคม ขาวสอาด
เบอร์โทรศัพท์ 099323xxxx
17. สุวิมล ชินธนะศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 081647xxxx
18. อัญญรินทร์ เมธีสุรพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 093493xxxx
19. นฤพนธ์ จันทร์กุล
เบอร์โทรศัพท์ 092063xxxx
20. ทรงชัย เพ็ชรสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 089248xxxx
21. สุเทพ โค้วบุญงาม
เบอร์โทรศัพท์ 089897xxxx
22. กนิษฐา ธานินทร์ธราธาร
เบอร์โทรศัพท์ 089122xxxx
23. อารียา มหาเดชน์
เบอร์โทรศัพท์ 088990xxxx
24. จีรนันทน์ พรหมวิรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 081657xxxx
25. วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 081812xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 121 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 7 น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ TOTAL รุ่น QUARTZ 9000 FGC 5W30 มูลค่ารางวัลละ 2,250 บาท
1. ชมพูนุช จันดา
เบอร์โทรศัพท์ 084561xxxx
2. บริษัท จี กู๊ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 089455xxxx
3. วัศพล ไกรสิงห์เดชา
เบอร์โทรศัพท์ 094898xxxx
4. อิศรากร อ่อนสัมฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081020xxxx
5. กิตติพงษ์ โคตรจันทึก
เบอร์โทรศัพท์ 095596xxxx
6. คำพันธ์ สุรินาม
เบอร์โทรศัพท์ 087072xxxx
7. วรเมธ วิมลาภิรัต
เบอร์โทรศัพท์ 065636xxxx
8. สุกิจ ตรีพัฒนาสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 081933xxxx
9. บริษัท พี.เอ็ม.แพลนเนอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081466xxxx
10. บริษัท ช.สมมาศ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 093474xxxx
11. รุ่งทิวา ถนอมบุญ
เบอร์โทรศัพท์ 098916xxxx
12. พงศ์สวัสดิ์ งามเกษม
เบอร์โทรศัพท์ 087922xxxx
13. กรณ์นิธิ จานะพร
เบอร์โทรศัพท์ 061919xxxx
14. นราธร อินต๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ 084609xxxx
15. ธนวัฒน์ ศุภศฤงคาร
เบอร์โทรศัพท์ 081869xxxx
16. ปรัชญา สุนทรวิภาค
เบอร์โทรศัพท์ 087078xxxx
17. ปิยเดช สุปัญญาพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ 099535xxxx
18. กาญจนา ศรีสุรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 098941xxxx
19. อิศเรศ พาราพิบูลย์
เบอร์โทรศัพท์ 087555xxxx
20. กิตติพันธ์ เขมะนุเชษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ 095796xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 112.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 8 น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ TOTAL รุ่น QUARTZ 8000 5W30 มูลค่ารางวัลละ 1,490 บาท
1. วุฒิศักดิ์ อุทัยณรงค์เดช
เบอร์โทรศัพท์ 081849xxxx
2. จันทรรัตน์ มงคลเลิศกวิน
เบอร์โทรศัพท์ 089562xxxx
3. เลอสรวง น้อยวานิช
เบอร์โทรศัพท์ 081859xxxx
4. โรงแรมฝ้ายขิด
เบอร์โทรศัพท์ 081810xxxx
5. กมลรัตน์ ลิ้มเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 087684xxxx
6. วิวรรธน์ บุญร่วม
เบอร์โทรศัพท์ 084187xxxx
7. วุฒิชัย พรหมศร
เบอร์โทรศัพท์ 090935xxxx
8. บุญชัย มุ่งสิริขาร
เบอร์โทรศัพท์ 081684xxxx
9. จาตุรมต์ ศัลยพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 084700xxxx
10. นงเยาว์ เสตะพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 089171xxxx
11. ไพศาล เตียงเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 09973xxxx
12. สนั่น เงาะไพรวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 089105xxxx
13. ณัฐธิดา ชัยหาญ
เบอร์โทรศัพท์ 064260xxxx
14. โชติธนินท์ ภัทรศุภไพบูลย์
เบอร์โทรศัพท์ 095289xxxx
15. สุทธิโชค สุวรรณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 089883xxxx
16. สรินทร ภู่อ่อน
เบอร์โทรศัพท์ 061282xxxx
17. สุประดิษฐ์ ประดิษฐ์แท่น
เบอร์โทรศัพท์ 087697xxxx
18. ยศพร โชติเทวัญ
เบอร์โทรศัพท์ 098859xxxx
19. บริษัท ไทย ซิน ซวน ทัวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 084145xxxx
20. จิตรลดา สรรพศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 090223xxxx
21. ชวน ศิรินันท์พร
เบอร์โทรศัพท์ 081975xxxx
22. มณีพรรณ คำแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 081720xxxx
23. พงศ์เทพ พรหมศร
เบอร์โทรศัพท์ 092662xxxx
24. ศศิพร ช่อลำไย
เบอร์โทรศัพท์ 089812xxxx
25. วารุณี ไชยแสงบุญ
เบอร์โทรศัพท์ 096936xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 74.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 9 น้ำมันเครื่องยี่ห้อ TOTAL รุ่น QUARTZ DIESEL 7000 10W30 มูลค่ารางวัลละ 1,350 บาท
1. ณัชนิชา ณัชธนวงศา
เบอร์โทรศัพท์ 064546xxxx
2. สายใจ ประทุมมาศ
เบอร์โทรศัพท์ 080164xxxx
3. บริษัท เอ็นซีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 029356xxxx
4. กิติพงษ์ ศรีทวีทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 085828xxxx
5. วิริยา จิญกาญจน์
เบอร์โทรศัพท์ 081658xxxx
6. ศิริคมสันต์ หาสุข
เบอร์โทรศัพท์ 065587xxxx
7. บริษัท เจ.ไอ.ที.โปรดักชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 092175xxxx
8. ธีรารัตน์ สร้อยสูงเนิน
เบอร์โทรศัพท์ 097316xxxx
9. ศรุตยา แซ่จัง
เบอร์โทรศัพท์ 065091xxxx
10. บริษัท เอ ดี บิสซิเนส 2022 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 085961xxxx
11. ภูเบศร์ นรสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ 086745xxxx
12. ศักดิ์ชัย เหล่าหะเกีรติ
เบอร์โทรศัพท์ 085399xxxx
13. ชาคุณฐ์ บัลลา
เบอร์โทรศัพท์ 065509xxxx
14. กฤษฎา ธรรมปรี
เบอร์โทรศัพท์ 064142xxxx
15. จรรยพร ภาสะประหาส
เบอร์โทรศัพท์ 083447xxxx
16. ภักดิ์ ธงภักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081641xxxx
17. เสรี กวินรัชตโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ 089811xxxx
18. อัญชลินทร์ ชนะสง่าพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 088002xxxx
19. บริษัท มิวสิคทูโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 089939xxxx
20. ธันยนันท์ ไกรโคกสูง
เบอร์โทรศัพท์ 088882xxxx
21. จรูญศักดิ์ กลมเกลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์ 081801xxxx
22. รัฐพล เพ็ชรบัวศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 085559xxxx
23. นันท์นภัส​ สมาน
เบอร์โทรศัพท์ 095049xxxx
24. ปชาบดี สินประสม
เบอร์โทรศัพท์ 064536xxxx
25. ณรงค์ ละม่อม
เบอร์โทรศัพท์ 089666xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service เกษตรฯ-นวมินทร์  Google Map  
https://goo.gl/maps/RunwBtFJnQbMoY1z7
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 67.50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 10 กิ๊ฟท์วอยเชอร์ มูลค่า 1,000 บาท
1. นะลิมล จันทร์เจ็ดลิ้ว
เบอร์โทรศัพท์ 086605xxxx
2. ปริญญา ทองมุข
เบอร์โทรศัพท์ 086032xxxx
3. ชำนาญ บุญประคอง
เบอร์โทรศัพท์ 091007xxxx
4. วรวิทย์ มโนปิยอนันต์
เบอร์โทรศัพท์ 089141xxxx
5. ธันยพร โชติชนาภิบาล
เบอร์โทรศัพท์ 081824xxxx
6. วินัย โกชฌงค์
เบอร์โทรศัพท์ 081624xxxx
7. วิษณุ วิจิตรกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081921xxxx
8. วุฒิเลิศ สุวรรณศรี
เบอร์โทรศัพท์ 089815xxxx
9. อุกฤษณ์ พูลสมบัติ
เบอร์โทรศัพท์ 085801xxxx
10. สากล ธนศรีธรา
เบอร์โทรศัพท์ 062624xxxx
11. อดิเทพ เพชรชำนิ
เบอร์โทรศัพท์ 083253xxxx
12. บริษัท กาญจนา คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081344xxxx
13. ไพโรจน์ เกียรติทันสมัย
เบอร์โทรศัพท์ 081555xxxx
14. วิเจียร ชำนาญภักดี
เบอร์โทรศัพท์ 085139xxxx
15. ดลพร สอาดเอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ 081550xxxx
16. สิชากร ไชยสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 089926xxxx
17. กำธร หาเรือนสาสน์
เบอร์โทรศัพท์ 089783xxxx
18. รจรินทร์ พรนาวิน
เบอร์โทรศัพท์ 089215xxxx
19. สมพร ทิพยโสตนัยนา
เบอร์โทรศัพท์ 081684xxxx
20. ภาณุ จูฑะพุทธิ
เบอร์โทรศัพท์ 086563xxxx
21. บรรพต อภิบาลศรี
เบอร์โทรศัพท์ 089424xxxx
22. สุวิชา หล่อรุ่งเรือง
เบอร์โทรศัพท์ 084499xxxx
23. ศุภฤกษ์ เกิดสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081612xxxx
24. สุรีย์ประภา ตรัยเวช
เบอร์โทรศัพท์ 086363xxxx
25. ณัชพล เคนสีลา
เบอร์โทรศัพท์ 064639xxxx
26. ปาริชาติ นามจันดี
เบอร์โทรศัพท์ 086666xxxx
27. พงษ์ศักดิ์ ศิวะวรเวท
เบอร์โทรศัพท์ 089253xxxx
28. ภูดิส จิระประยุต
เบอร์โทรศัพท์ 089895xxxx
29. จารวี ราตรี
เบอร์โทรศัพท์ 062532xxxx
30. ณฐวรรณ เกตุเขนย
เบอร์โทรศัพท์ 094969xxxx
31. พงศ์กฤษณ์ รักเสมอวรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 082224xxxx
32. ศิรินภา เศวตวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 086144xxxx
33. บริษัท 168 อิเล็กทริค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081327xxxx
34. สมนึก สกุลนิติวัชโรบล
เบอร์โทรศัพท์ 089994xxxx
35. เจษฏา จันทร์แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ 065815xxxx
36. จิรภัทร เจตน์พิพัฒนพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 096891xxxx
37. สุเมส แสงศรี
เบอร์โทรศัพท์ 081806xxxx
38. อ้อย เกตุมาชน
เบอร์โทรศัพท์ 089894xxxx
39. พล.ท.นพ.เชิดชัย เจียมไชยศรี
เบอร์โทรศัพท์ 081921xxxx
40. บริษัท เอ็ม เอ เอ อาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081442xxxx
41. ภัณฑิลา เลาะศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 098515xxxx
42. ณรงค์เดช พุกสุริย์วงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 092626xxxx
43. ธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 082455xxxx
44. กฤษณา ตติยเกียรติถาวร
เบอร์โทรศัพท์ 089748xxxx
45. ธีรยสถ์ มหาสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 081914xxxx
46. บริษัท โนซาก้า เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 092278xxxx
47. อัครินทร์ วรัณวงศ์เจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 098554xxxx
48. ปภัสรินทร์ พิศาลดำรงพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 091462xxxx
49. คลอลิตี้ อุลตร้า ไวนิล สำนักงานใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 084378xxxx
50. สุรเดช เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ 097180xxxx
51. โสภณ รมณียกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081875xxxx
52. ชุริญา ศรีนาค ไชยปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ 081722xxxx
53. ภิญโญ ไพศาลทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 081889xxxx
54. จันทรัศม์ บุญมาเลิศ
เบอร์โทรศัพท์ 086772xxxx
55. อัญชลี วันดี
เบอร์โทรศัพท์ 081351xxxx
56. จินตนา บัวแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 081919xxxx
57. คมไผ่ ป้อมสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 092354xxxx
58. เกตุญาณินท์ จีรพัฒน์ชนากร
เบอร์โทรศัพท์ 081636xxxx
59. ลักษิกา จารุภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 097139xxxx
60. การัณย์ อุบลชลเขตต์
เบอร์โทรศัพท์ 081827xxxx
61. บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 094045xxxx
62. กรรณิการ์ แต้ภักดี
เบอร์โทรศัพท์ 091539xxxx
63. วสุ แก้วกร
เบอร์โทรศัพท์ 081184xxxx
64. ธเนศ เจนวัฒนกุล
เบอร์โทรศัพท์ 082799xxxx
65. โอปอ ขวัญกลับ
เบอร์โทรศัพท์ 098462xxxx
66. ปิยะ จำปาเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 098913xxxx
67. กนกกาญจน์ นิธิอุทัย
เบอร์โทรศัพท์ 081750xxxx
68. ศีลวัต ศรีทองท้วม
เบอร์โทรศัพท์ 09791xxxx
69. สลีลา สกลวิสูตร
เบอร์โทรศัพท์ 089873xxxx
70. พันธ์ทิพย์ พิมพ์กิ
เบอร์โทรศัพท์ 081905xxxx
71. พสิษฐ์ วัชรอนันต์
เบอร์โทรศัพท์ 089686xxxx
72. กมลชนก สมปานวัง
เบอร์โทรศัพท์ 094139xxxx
73. ชาลิสา พิชญ์ตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ 093395xxxx
74. วิทยา อุนนะนันทน์
เบอร์โทรศัพท์ 088809xxxx
75. บริษัท คิดดีแบงค็อก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 086409xxxx
76. จินต์ รักชาติ
เบอร์โทรศัพท์ 089575xxxx
77. ณัฐพัชร์ ชาติประมง
เบอร์โทรศัพท์ 093091xxxx
78. สิทธิเสริม บุญเกิดทรัพย์สิน
เบอร์โทรศัพท์ 086769xxxx
79. วรวุฒิ ฉวีชัย
เบอร์โทรศัพท์ 089844xxxx
80. เบญญทิพย์ สิงห์ฤาเดช
เบอร์โทรศัพท์ 081988xxxx
81. ชรินทร์ทิพย์ เดชโรจนหิรัญ
เบอร์โทรศัพท์ 087534xxxx
82. ประจวบ เกษมวัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 084922xxxx
83. กาณฑ์เดช แข็งกล้า
เบอร์โทรศัพท์ 062645xxxx
84. ปรีดิณัฐ อู่มั่น
เบอร์โทรศัพท์ 083076xxxx
85. เดชา อัศวเจริญโชค
เบอร์โทรศัพท์ 086700xxxx
86. บริษัท แสงสหอุปกรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081651xxxx
87. อนุรัตน์ ประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 084008xxxx
88. เกียรติขจร กอบกิจพานิชผล
เบอร์โทรศัพท์ 089006xxxx
89. วสวัตติ์ เนตรน้อย
เบอร์โทรศัพท์ 080457xxxx
90. บริษัท ทีแอนด์เจ ซีซีทีวี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081625xxxx
91. บุญญิศา บุญเกียรติบุตร
เบอร์โทรศัพท์ 093592xxxx
92. ภราดร ศรีสุข
เบอร์โทรศัพท์ 089123xxxx
93. อรพิมพ์ อำพล
เบอร์โทรศัพท์ 096480xxxx
94. ชัยพจน์ ตันตระวิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 081390xxxx
95. ธีราพร ฉลาดอักษรสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081421xxxx
96. สาคร สุดสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 081170xxxx
97. กรี เดชชัย
เบอร์โทรศัพท์ 097097xxxx
98. ร้าน สหวงศ์อินเตอร์กรุ๊ป สำนักงานใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ 097012xxxx
99. บริษัท ทีเอ็มดีโกลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081148xxxx
100. บรรเจิด ว่องกุศลกิจ
เบอร์โทรศัพท์ 081498xxxx
101. ชัยยันต์ เจริญโชคทวี
เบอร์โทรศัพท์ 081551xxxx
102. บริษัท ไทย ซิน ซวน ทัวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 093964xxxx
103. บริษัท มาย เมกาพาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 082824xxxx
104. ปัทธิมา วรศะริน
เบอร์โทรศัพท์ 081827xxxx
105. วีรชัย กาฬจันโท
เบอร์โทรศัพท์ 085008xxxx
106. จักรพงษ์ สระแจ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 082712xxxx
107. ณตกานติ์ สิงห์ชัยเดช
เบอร์โทรศัพท์ 06748xxxx
108. ศรินรัตน์ วงศ์กลธูต
เบอร์โทรศัพท์ 089188xxxx
109. รัตนาภรณ์ สารทอง
เบอร์โทรศัพท์ 081809xxxx
110. อัฐนัย ไชยรักษา
เบอร์โทรศัพท์ 091557xxxx
111. จิรเกตุ คุณอนันต์
เบอร์โทรศัพท์ 089694xxxx
112. บริษัท เวิลด์ยูไนเต็ด โลจอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 092665xxxx
113. ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล
เบอร์โทรศัพท์ 089664xxxx
114. สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์
เบอร์โทรศัพท์ 081753xxxx
115. ธนานันท์ อติวัฒนานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 086326xxxx
116. นายพิศาล ประเสริฐเมือง
เบอร์โทรศัพท์ 090819xxxx
117. ณัฐนิภา นาควัชระ
เบอร์โทรศัพท์ 081566xxxx
118. บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 080990xxxx
119. ภูรินทร์ สีสาวแห
เบอร์โทรศัพท์ 081017xxxx
120. สุรีย์ อินธุโสภณ
เบอร์โทรศัพท์ 084933xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service ใกล้บ้าน (สาขาที่ได้รับคูปองชิงโชค) ดูเบอร์โทรสาขา
คลิก
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 

4. กรุณาเตรียมเงินสำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% = 50 บาท

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

รางวัลที่ 11 ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ ยี่ห้อ Tunap100,104,119 มูลค่ารางวัลละ 850 บาท
1. อนิรุตต์ มัทธุจักร์
เบอร์โทรศัพท์ 089744xxxx
2. ภูริตา วรเวชวงศา
เบอร์โทรศัพท์ 061829xxxx
3. ฉรากรณ์ หลีน้อย
เบอร์โทรศัพท์ 084703xxxx
4. วิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081802xxxx
5. รัตนาภรณ์ สารทอง
เบอร์โทรศัพท์ 086840xxxx
6. ภคพงษ์ พุมอาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 089098xxxx
7. คฑาธร มะลิวัลย์
เบอร์โทรศัพท์ 083549xxxx
8. นณกตน์ วัชราพฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ 085448xxxx
9. ศิริชัย บูรณิกานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 090992xxxx
10. วรากร ทวีฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081710xxxx
11. สุทัศน์ อนุพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 081025xxxx
12. เวทิพร คุปตวนิชเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 081666xxxx
13. ประทีป วงษาไฮ
เบอร์โทรศัพท์ 098273xxxx
14. ชนัญกันย์ วงค์ประดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ 092592xxxx
15. ชัยวัฒน์ เรืองกิตติกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081612xxxx
16. เบญจวรรณ อินนะลา
เบอร์โทรศัพท์ 081288xxxx
17. ชนวีร์ สุวงค์
เบอร์โทรศัพท์ 082906xxxx
18. อาทิตย์ พานสายตา
เบอร์โทรศัพท์ 089840xxxx
19. วิศิษฎ์ วงศ์วิฑูรยาพร
เบอร์โทรศัพท์ 085445xxxx
20. สกล ภัทรานุกรม
เบอร์โทรศัพท์ 081931xxxx
21. พงษกรณ์ คอวนิช
เบอร์โทรศัพท์ 089814xxxx
22. วศิน มหาอาจ
เบอร์โทรศัพท์ 064671xxxx
23. กันตพล นาวายนต์
เบอร์โทรศัพท์ 081357xxxx
24. ณลิน จินดาจารุสิน
เบอร์โทรศัพท์ 081712xxxx
25. เสน่ห์ วงษ์วันดี
เบอร์โทรศัพท์ 082522xxxx
26. ศิโสภา ริวัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 099626xxxx
27. คณิน เมฆลอย
เบอร์โทรศัพท์ 064352xxxx
28. วรุณ เกียรติศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 085555xxxx
29. ณัฐพงษ์ รัตนะ
เบอร์โทรศัพท์ 061623xxxx
30. ธีรพงษ์ เจริญครองสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 098498xxxx
31. กิตติ คล้ายสีแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 098396xxxx
32. บริษัท โฮพโกลเบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 095665xxxx
33. ฉัตรชุดา ชำนาญกิจ
เบอร์โทรศัพท์ 086555xxxx
34. พีระ เปรมปริ่ม
เบอร์โทรศัพท์ 081641xxxx
35. อรภิการ์ ปริโยทัย
เบอร์โทรศัพท์ 099984xxxx
36. ณัฐบุตร สมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 081861xxxx
37. ภัทร พรหมพันธ์ใจ
เบอร์โทรศัพท์ 081838xxxx
38. ธีรภาพ ทันตานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 081550xxxx
39. สุทธิชาติ ศุภสุข
เบอร์โทรศัพท์ 096642xxxx
40. บุญมา บุญทีไธสง
เบอร์โทรศัพท์ 094197xxxx
41. สิทธิกร สุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 083539xxxx
42. นพชัย เจริญพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 085836xxxx
43. สมภพ ชินวัตร
เบอร์โทรศัพท์ 081815xxxx
44. ณิชานันท์ ณ นคร
เบอร์โทรศัพท์ 091908xxxx
45. วันชนะ ด้วงชนะ
เบอร์โทรศัพท์ 086339xxxx
46. สุจริต ยุกตจรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 085117xxxx
47. สุกัญญา พาละ
เบอร์โทรศัพท์ 065543xxxx
48. ศวิตา โคมลอย
เบอร์โทรศัพท์ 090398xxxx
49. สุจารี ตันติจตุรพร
เบอร์โทรศัพท์ 099419xxxx
50. ธนุธร วรรเศระดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ 086151xxxx
51. ดวงฤทัย นันทยาภิรมย์
เบอร์โทรศัพท์ 082914xxxx
52. ร.ต.อ.อาทร ตีประติ้ว
เบอร์โทรศัพท์ 084774xxxx
53. สุรชัย กลัดนิล
เบอร์โทรศัพท์ 092867xxxx
54. มณีรัตน์ นาเมือง
เบอร์โทรศัพท์ 090098xxxx
55. บริษัท เมสัน อะคูสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 064797xxxx
56. วชิรวิชญ์ งาเจือ
เบอร์โทรศัพท์ 062361xxxx
57. ณภัทร โลหนันทน์
เบอร์โทรศัพท์ 097920xxxx
58. ณฐิฌา แสงศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 095896xxxx
59. สุรศักดิ์ พลูสมบัติ
เบอร์โทรศัพท์ 062147xxxx
60. จำเนียร แมคมานัส
เบอร์โทรศัพท์ 081274xxxx
61. อทิศรา ศรีเทพ
เบอร์โทรศัพท์ 081923xxxx
62. เชิงชาย ภูมิเรือง
เบอร์โทรศัพท์ 089922xxxx
63. สาธิต ประทุมสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ 092975xxxx
64. ยิ่งยง ภิญโญภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 081618xxxx
65. ครุชน บุญเพศ
เบอร์โทรศัพท์ 063894xxxx
66. อัก​ฤทธิ์​ พลาง​วรรณ​
เบอร์โทรศัพท์ 081450xxxx
67. อชิรญา หะยีหะมะ
เบอร์โทรศัพท์ 091741xxxx
68. มนสวรรณ เทศทอง
เบอร์โทรศัพท์ 089796xxxx
69. มนัสสิกาญจน์ วรพิทย์เบญจา
เบอร์โทรศัพท์ 085360xxxx
70. อนันตชัย บัวแดง
เบอร์โทรศัพท์ 093309xxxx
71. ปิยาภรณ์ สุขเสมอ
เบอร์โทรศัพท์ 081354xxxx
72. ศศิธร ไชยมานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 085065xxxx
73. บริษัท​ มหานคร​ไรซ์​ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 087994xxxx
74. อิทธิเดช ชัยนา
เบอร์โทรศัพท์ 098365xxxx
75. ธัญรดา งามเนรมิตดี
เบอร์โทรศัพท์ 086615xxxx
76. ประจักษ์ กาลจักร์
เบอร์โทรศัพท์ 081484xxxx
77. ชาติชาย มณีสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 091545xxxx
78. สุทธิโรจน์ อังคสกุลเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ 081725xxxx
79. สัมผัส ผุดผ่อง
เบอร์โทรศัพท์ 091659xxxx
80. วรรณจันทน์ วิทยาพันธ์ประชา
เบอร์โทรศัพท์ 086962xxxx
81. กลยุทธ พรมศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 087433xxxx
82. ณัฐวุฒิ สุกใส
เบอร์โทรศัพท์ 08187xxxx
83. หจก.วิสรรการช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 087922xxxx
84. เกศินี โชติวานิช
เบอร์โทรศัพท์ 081821xxxx
85. สมรรัตน์ จันทร์สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์ 094327xxxx
86. ชยพล เจนเสถียรวงค์
เบอร์โทรศัพท์ 065509xxxx
87. วิมล วินารักษ์วงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 081920xxxx
88. องอาจ สุทธินนท์
เบอร์โทรศัพท์ 081615xxxx
89. บริษัท วอลทีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 02806xxxx
90. กำพล ซีตันติเวช
เบอร์โทรศัพท์ 086977xxxx
91. พงษ์สวัสดิ์ หาญพงษ์ธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 063850xxxx
92. สมศักดิ์ มาตร์มงคล
เบอร์โทรศัพท์ 081774xxxx
93. เธียรวิโรฒ เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ 090094xxxx
94. เอนก กุลนานันท์
เบอร์โทรศัพท์ 061398xxxx
95. บริษัท มารีน นูทริชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 062234xxxx
96. คำนวน ไพรวัน
เบอร์โทรศัพท์ 061894xxxx
97. อุรารัตน์ สายวงศ์เปี้ย
เบอร์โทรศัพท์ 087925xxxx
98. ธนินท์รัฐ วงกตวรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 089771xxxx
99. อนุวัตร นันทรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 096149xxxx
100. ชวัลรัตน์ มานิตยกุล
เบอร์โทรศัพท์ 099669xxxx
101. ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 085719xxxx
102. ไพศาล ธนศักดิ์รุ่งโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ 087689xxxx
103. กัสณ สกลสิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 081911xxxx
104. ละเมียด รักษาศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 064932xxxx
105. ธงชัย เจริญพานิช
เบอร์โทรศัพท์ 087592xxxx
106. สุนิษา เรียบดี
เบอร์โทรศัพท์ 097070xxxx
107. เหมือนฝัน ยั่งยืนภราดร
เบอร์โทรศัพท์ 087700xxxx
108. สุกัญญา จ้าวตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ 089835xxxx
109. บริษัท สแปน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 083714xxxx
110. ดาวลอย เหมือนเดช
เบอร์โทรศัพท์ 082423xxxx
111. จิรวัฒน์ สุดสวาท
เบอร์โทรศัพท์ 061456xxxx
112. วิรัช ธนิสสรานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 085123xxxx
113. รุ้งดาว เจริญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081810xxxx
114. ประยุทธ ดีจังวิภาต
เบอร์โทรศัพท์ 086518xxxx
115. อารยา บุญญาธิกาศ
เบอร์โทรศัพท์ 064565xxxx
116. วงศ์วุฒิ กาญจนวงศ์ไพศาล
เบอร์โทรศัพท์ 086901xxxx
117. พนัชกร วารีชล
เบอร์โทรศัพท์ 089464xxxx
118. วรพนธ์ ธนาวสุวาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ 089966xxxx
119. อัคร อุมาภรณ์สกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081345xxxx
120. สภาว์ รอดเรือง
เบอร์โทรศัพท์ 089816xxxx
121. สุริยันณ์ สุขสุภา
เบอร์โทรศัพท์ 080942xxxx
122. อรอุษา จรัญรัตนศรี
เบอร์โทรศัพท์ 081995xxxx
123. ศุภชัย โตชื่สกุล
เบอร์โทรศัพท์ 092249xxxx
124. ศวัส โชติรณพัส
เบอร์โทรศัพท์ 082242xxxx
125. วิโรจน์ มหาดำรงศ์กุล
เบอร์โทรศัพท์ 081915xxxx
126. ชัยณรงค์ วรกิจกำจร
เบอร์โทรศัพท์ 081812xxxx
127. นงนภัส เลี้ยวศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 086338xxxx
128. ปริวัฒน์ สว่างวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 080607xxxx
129. รัตติยา ปุณยฤทธิเสนีย์
เบอร์โทรศัพท์ 081640xxxx
130. รุ่งเพชร บุญยี่
เบอร์โทรศัพท์ 098195xxxx
131. กรรณิการ์ อุทัยนูญ
เบอร์โทรศัพท์ 095746xxxx
132. จิรภัทร์ มาลาศรี
เบอร์โทรศัพท์ 081918xxxx
133. นิกูล พัดแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 087232xxxx
134. ตรีพงษ์ ปิยางศ์อนันต์
เบอร์โทรศัพท์ 087675xxxx
135. วรชัย ช่อสกุลธำรงชัย
เบอร์โทรศัพท์ 081353xxxx
136. บริษัท รักษาความปลอดภัย บีเอสเอสซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 084783xxxx
137. สมจิตร ขันติวิริยะ
เบอร์โทรศัพท์ 095651xxxx
138. บริษัท บีเอ็นเอส บริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 089780xxxx
139. ปรีชาพล ชุ่มเสนา
เบอร์โทรศัพท์ 098252xxxx
140. เจษฎากร กาลานุกาล
เบอร์โทรศัพท์ 080645xxxx
141. ปิติชัย อรุณมานะกุล
เบอร์โทรศัพท์ 080978xxxx
142. ศุทธิรัตน์ บุญประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 081497xxxx
143. เพ็ญศรี เจริญพานิช
เบอร์โทรศัพท์ 086970xxxx
144. พิษณุ วุฒิประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081830xxxx
145. จิราพัชร กุลชาติกิตติศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 061410xxxx
146. เอกชัย เพชรเทวี
เบอร์โทรศัพท์ 084055xxxx
147. พิทักษ์พงษ์ ทองใบ
เบอร์โทรศัพท์ 093353xxxx
148. เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต
เบอร์โทรศัพท์ 081668xxxx
149. พลวัฒน์ เพ็ชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 083917xxxx
150. ฐากร สกุลอัครภิญโญ
เบอร์โทรศัพท์ 093656xxxx
151. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081832xxxx
152. สาธิต บริพิศ
เบอร์โทรศัพท์ 089897xxxx
153. อาชวินทร์ สินธุเดชากุล
เบอร์โทรศัพท์ 064195xxxx
154. ณัฐวุฒิ พุทคง
เบอร์โทรศัพท์ 092961xxxx
155. คมสันต์ จำนงค์เลิศ
เบอร์โทรศัพท์ 081425xxxx
156. สงวนวรรณ ทวีศรี
เบอร์โทรศัพท์ 081627xxxx
157. ศุภมิตร สุดสัตย์
เบอร์โทรศัพท์ 081646xxxx
158. หจก.พรปิยภัทร
เบอร์โทรศัพท์ 081905xxxx
159. วารณ จันทรสุนทรกุล
เบอร์โทรศัพท์ 081914xxxx
160. ปิยะวรรณ ชูตินันท์
เบอร์โทรศัพท์ 083604xxxx
161. ชวลิต เหลืองประภา
เบอร์โทรศัพท์ 098892xxxx
162. พงศ์ธร จันทขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 090972xxxx
163. อภิชาติ ก่อสินค้า
เบอร์โทรศัพท์ 081665xxxx
164. นลินสิริ แจ้งคำ
เบอร์โทรศัพท์ 098614xxxx
165. อภันตรี อุบลทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ 087809xxxx
166. ศรชัย วงษ์เวช
เบอร์โทรศัพท์ 089457xxxx
167. วรรณพงศ์ ตระกูลวิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 091664xxxx
168. โกมุท กมลประจักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 081875xxxx
169. อัญชนา มอส
เบอร์โทรศัพท์ 064626xxxx
170. ปรินทร์ จิราวรรณสถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ 094151xxxx
171. นชกร ราชธานี​
เบอร์โทรศัพท์ 092337xxxx
172. อรสุวิสา โกสินทร์พีรกร
เบอร์โทรศัพท์ 095252xxxx
173. ประภัตร ไทยประดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ 098536xxxx
174. กนิษฐา ธานินทร์ธราธาร
เบอร์โทรศัพท์ 059122xxxx
175. เชาวรินทร์ กิ่งแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 081921xxxx
176. ณตกานติ์ สิงห์ชัยเดช
เบอร์โทรศัพท์ 061748xxxx
177. ณัฐธกรณ์ โอชารส
เบอร์โทรศัพท์ 099545xxxx
178. ณัฐพงศ์ พูลสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 087406xxxx
179. อุไรวรรณ คงคา
เบอร์โทรศัพท์ 061939xxxx
180. อิศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ 086969xxxx
181. กฤษกร รอดช้างเผื่อน
เบอร์โทรศัพท์ 089669xxxx
182. สมัย อวบอ้วน
เบอร์โทรศัพท์ 099081xxxx
183. ณัฐพงศ์ จิฤดี
เบอร์โทรศัพท์ 082989xxxx
184. บริษัท ควอลิตี้ กราฟฟิคส์ อีควิปเม้นต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081928xxxx
185. มนิตย์ บุญชม
เบอร์โทรศัพท์ 087817xxxx
186. เอกภณ ภูวัตกัมพู
เบอร์โทรศัพท์ 061787xxxx
187. อรวรรณ ร่วมวัง
เบอร์โทรศัพท์ 089895xxxx
188. อิทธิพล วงศาโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ 081929xxxx
189. ณัฐพงศ์ กุมุท
เบอร์โทรศัพท์ 081553xxxx
190. นิรดา เจริญชัยพิพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 092095xxxx
191. อิสระ จาละ
เบอร์โทรศัพท์ 089772xxxx
192. เสฐียรพรพงศ์ งานดี
เบอร์โทรศัพท์ 090312xxxx
193. ภาคภูมิ ชโลกุล
เบอร์โทรศัพท์ 094264xxxx
194. ไมตรี อุสาหะ
เบอร์โทรศัพท์ 081823xxxx
195. จุติกาญจน์ เกิดผล
เบอร์โทรศัพท์ 085289xxxx
196. พรพรรณ วงศ์วโรดม
เบอร์โทรศัพท์ 081614xxxx
197. ทิศพล มานะนาวิกผล
เบอร์โทรศัพท์ 081947xxxx
198. ปานศักดิ์ กล้าณรงค์ราญ
เบอร์โทรศัพท์ 098105xxxx
199. ปาริชาติ กาญจนวลีรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 080289xxxx
200. บริษัท รีติ้งรูดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 064471xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service ใกล้บ้าน (สาขาที่ได้รับคูปองชิงโชค) ดูเบอร์โทรสาขา 
คลิก
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ TUNAP คลิก

รางวัลที่ 12 กิ๊ฟท์วอยเชอร์ SIXT มูลค่ารางวัลละ 800 บาท
1. อรทัย รุ่งเรือง
เบอร์โทรศัพท์ 089445xxxx
2. ศิระ วงศา
เบอร์โทรศัพท์ 081818xxxx
3. ณัฐวัฒน์ เอี่ยมสิริบูลย์
เบอร์โทรศัพท์ 061053xxxx
4. มรกต ป้องกัน
เบอร์โทรศัพท์ 081774xxxx
5. ชยุต เชื้อแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 064787xxxx
6. สมนึก จันทรจตุรงค์
เบอร์โทรศัพท์ 098263xxxx
7. ณิชกานต์ แย้มประดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ 081991xxxx
8. วรสิริ จันทร์กระจ่าง
เบอร์โทรศัพท์ 089449xxxx
9. ฐิติ หางแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 091887xxxx
10. สุดารัตน์​ อรัญญา​
เบอร์โทรศัพท์ 089641xxxx
11. รมย์ รักปกฬสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 064663xxxx
12. ดาราวดี พรหมอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 094539xxxx
13. กิตติ แห้วสันตติ
เบอร์โทรศัพท์ 091770xxxx
14. ปาวิศา พิสิฐรัตนวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 096939xxxx
15. สมเกียรติ ชมภูนุช
เบอร์โทรศัพท์ 092485xxxx
16. บริษัท เอ็นซีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 029356xxxx
17. แดน สว่าวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 081254xxxx
18. ปฐพี กุลนฤนาทวนิช
เบอร์โทรศัพท์ 086317xxxx
19. บุญฤทธิ์ บัวทอง
เบอร์โทรศัพท์ 064913xxxx
20. พีร์พิชชาร์ ทัศนจารุสิน
เบอร์โทรศัพท์ 098256xxxx
21. ณฐกร เอียสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 089493xxxx
22. กรวิภา กฤษณะพุกต์
เบอร์โทรศัพท์ 089111xxxx
23. ปวร ประเสริฐทิพย์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ 086783xxxx
24. จักรกฤษณ์ อ่อนพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 081731xxxx
25. สุพงษ์ นิคมรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 088209xxxx
26. บริษัท แอลแทป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 081956xxxx
27. กร มหาดำรงค์กุล
เบอร์โทรศัพท์ 094459xxxx
28. ภานุมาศ พลเสน
เบอร์โทรศัพท์ 062194xxxx
29. ลภัสรดา ไพศาลสินสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 063426xxxx
30. กิติยาพร โพธิ์ศรี
เบอร์โทรศัพท์ 094593xxxx
31. นฤชล เฉยทิม
เบอร์โทรศัพท์ 084226xxxx
32. นิวัติ ลมุนพ
เบอร์โทรศัพท์ 081641xxxx
33. ณัฐฐิกานต์ หรรษนันท์
เบอร์โทรศัพท์ 063459xxxx
34. บริษัท สยามควอลิตี้ ซัพพลาย จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 090332xxxx
35. ศุภสิทธิ์ ชูวัฒนานุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 086888xxxx
36. พงศ์พิชญ์ พิณสาย
เบอร์โทรศัพท์ 095159xxxx
37. กำธร ฉันทศาสตร์พงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 084701xxxx
38. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 085955xxxx
39. ไพบูลย์ จงผิตะ
เบอร์โทรศัพท์ 089893xxxx
40. รัชดาภรณ์ บัวทอง
เบอร์โทรศัพท์ 063382xxxx
41. ธนวัฒน์ บูชาวัง
เบอร์โทรศัพท์ 093582xxxx
42. เฉลิมเกียรติ กาญจนเอกรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 081639xxxx
43. บริษัท เอ.พี.ไอ.อภิสิทธิ์ คอสเมติก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 064731xxxx
44. ทักษิณา รอดศรี
เบอร์โทรศัพท์ 093581xxxx
45. ธนาคาร เสนะสกุล
เบอร์โทรศัพท์ 064213xxxx
46. กรกฤษณ์ จันทสิริยากร
เบอร์โทรศัพท์ 081866xxxx
47. สำราญ ตุลยะเสถียร
เบอร์โทรศัพท์ 051812xxxx
48. ศศิประภา ศรีสาลีกุลรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 088077xxxx
49. ศรีเมือง เลไพจิต
เบอร์โทรศัพท์ 063464xxxx
50. พิพัฒน์ สุขวัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 086380xxxx

ขั้นตอนการรับรางวัล
1. วันที่รับรางวัล วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566   เวลา 10:00น. - 17:00น. (รับรางวัลในวันที่กำหนดเท่านั้น)
2. สถานที่รับรางวัล MMS Bosch Car Service ใกล้บ้าน (สาขาที่ได้รับคูปองชิงโชค) ดูเบอร์โทรสาขา 
คลิก
3. เอกสารที่ต้องเตรียม 
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บุคคลธรรมดา ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
- กรณีข้อมูลใบเสร็จในนาม บริษัท ใช้เอกสาร ภพ20 + หนังสือรับรอง 
 ลายเซ็น พร้อมตราประทับ + สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ) ** ถ้าไม่ได้มารับเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 

หมายเหตุ
*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
*รางวัลที่ได้เป็นเฉพาะตัวผลิตภัณท์ ไม่รวมค่าเปลี่ยน ค่าแรง และค่าบริการต่างๆ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

 ข้อมูล SIXT REAT A CAR คลิก

สอบถามข้อมูลการรับรางวัล